Adi Parva by Amruta Patil; Parva by SL Bhyrappa; Jaya and Shikhandi by Devdutt Pattanaik; The Aryavarta Chronicles by Krishna Udayshankar. Archives - ED | The Youth Blog | ED | The Youth Blog Adi Parva by Amruta Patil; Parva by SL Bhyrappa; Jaya and Shikhandi by Devdutt Pattanaik; The Aryavarta Chronicles by Krishna Udayshankar. Archives - ED | The Youth Blog

Posts Tagged With 'Adi Parva by Amruta Patil; Parva by SL Bhyrappa; Jaya and Shikhandi by Devdutt Pattanaik; The Aryavarta Chronicles by Krishna Udayshankar.'